Ielyzaveta Waltherowa

doktorandka a wědomostna sobudźěłaćerka w Instituće za sorabistiku na Lipšćanskej uniwersiće

Twórba FATALITY molerja Romana Minina (2018, 74,4 × 68,5 cm) Reprodukcija: Elena IlienkoWuměłstwo rozeznawa čłowjestwo wot swěta zwěrjatow. Wot srjedźowěka přez lětstotki wužiwaše so wuměłstwo jako srědk za wokrasnjenje elitow, na přikład we wobrazach, spěwach a wuchwalowacych elegijach. Ludowe spěwy a powědančka wuča dźensa wo mudrosći starych časow. Ale w běhu časa přiwza wuměłstwo tež druhe funkcije a tematizuje dźeń a bóle socialne aspekty žiwjenja a identity wšitkich worštow ludnosće. We wjele regionach wotbłyšćuje wuměłstwo stawizniski dóńt teritorija, wuwiće kraja, jeho nabožiny, etniske kontakty, dobre a špatne nazhonjenja luda. Wuměłstwo wotbłyšćuje najwažniše identitu tworjace principy, moralne kodeksy a nałožki kóždeje towaršnosće. Hdyž chceće dušu luda zrozumić, čitajće jeho ludowe powědančka a přisłowa a wobhladajće sej wobrazy z narodneho žiwjenja.