ShowEpaper

ShowEpaperD

POKIWY

do 04.08.

Wustajeńca »Papier ist (un)geduldig« w chóśebuskem Dieselkraftwerk, mjazy drugim z twórbami Maje Nageloweje a Angele Hampel

do 28.08.

Wustajeńca »Gebrochene Landschaften« z twórbami Thomasa Kläbera, Michaela Kruschy, Jürge­na Maćija a Andreasa Schnögla w galeriji »haus 23« w Chóśebuzu (Marienstr. 23)

do 29.09.

Wustajeńca »Schreiborte. Lausit­zer Schriftsteller« Jürgena Maćija z fotografijemi dźěłowych městnow łužiskich spisowaćelow w Lessingowym mu­zeju w Kamjencu (Malzhaus)

03.07. | 19.00 hodź.

33. Wječorne spěwanje pod Měro­wym dubom chóra Židźino z chórom Lipa w Židźinom

04.–07.07.

Folklorny festiwal w Budyšinje, Hochozy a Chrósćicach

08.08.–20.10.

Wustajeńca »kammerstücke« z wobrazami a łopjenami Maje Nageloweje w Sakskej lěkarskej komorje w Drježdźanach (Schützenhöhe 16)

23.08. | 16.30 hodź.

Čitanje ze serbskej spisowaćelku a přełožowarku Lubinu Hajduk-Veljkovićowej a słowjenskej lyrikar­ku, spisowaćelku a přełožowarku Anju Golob w Budyskim Serbskim muzeju

24.08. | 16.00 góź.

Koncert »Klincece nocne fan­tazije« kwarteta Chordophone z muzikarjami SLA we wobłuku Aquamediale 2019 w Slopišćach (twórby ze Smolerjoweje zběrki, Góreckego a Jenkinsa)

25.08. | 15.00 hodź.

Koncert w rjedźe »musica nova sorabica« pod titulom »Tšuga. alles fließt. vse teče« (twórby Krawca, Cyža, Elikowskeho-Winklera, Kobjele, Mětška a Pogo­dy) a finisaža wustajeńcy »Wobrazy krajiny« w Budyskim Serbskim muzeju

31.08. | 19.00 hodź.

»Carmina Burana« Carla Orffa na Jakubecec twjerdźiznje w Mortkowje. Hraja a spěwaja orchester a chór SLA kaž tež dalše chóry

RÓČNICY

› 3. julija 1939

narodźi so Sieghard Kozel, žurnalist, politi­kar

› 19. julija 1844

jo zemrěł Johann Georg Zwahr, faraŕ, słownikaŕ

› 26. julija 1919 

wuńdźe prěnje čisło časopisa Serbski Student­; redaktor Franc Šołta

› 28. julija 1869

narodźi so Romuald Mikławš Domaška, duchowny, pater OC, spisowaćel

› 6. awgusta 1944

zemrě Marja Grólmusec, žurnalistka, wopor­ nacionalsocializma

› 15. awgusta 1919

narodźi so Zenon Wadecki, nowinar, propa­gator Serbow w Pólskej

› 19. awgusta 1944

zemrě Maks Rječka, wučer, ludowědnik

› 24. awgusta 1944

zemrě Pawoł Njek, wučer, antifašist, wopor­ nacionalsocializma

› 25. awgusta 1959

narodźi so Měrka Mětowa, spisowaćelka